โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for Change)

วันที่ 16/02/2559


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for Change) 

ศูนย์อนามัยที่ 1-13 และศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย สำหรับปีงบประมาณ 2559

1.ความเป็นมา/ความสำคัญ

ในยุคแห่งการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูประบบสุขภาพ ศูนย์อนามัยเขตมีบทบาทด้านวิชาการอย่างเข้มข้นในการบูรณาการยุทธศาสตร์(Strategy) และแนวปฏิบัติ(Guideline)  การกำกับติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ตามประชากรกลุ่มวัย และกลุ่มปัญหาสุขภาพ รวมถึงการจัดรูปแบบการทำงานร่วมกัน (Working Team) โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับระดับประเทศ ระดับกระทรวงจนถึงหน้างาน  นอกจากนี้ยังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในสังคมมากขึ้นด้วย  ดังนั้นบทบาทศูนย์อนามัยที่ 1-13 กรมอนามัย จึงต้องก้าวทันหลักวิชาการ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่พื้นที่ในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับประชาชน

จากเงื่อนไขสู่ความสำเร็จดังกล่าว การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศูนย์อนามัยสามารถสังเคราะห์ความคิด(Diagnose) อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม สามารถผลักดันให้เกิดความพร้อมและความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ได้ระบุไว้ในแผน อันประกอบไปด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการเสริมสร้างขีดสมรรถนะเพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการของศูนย์ฯเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงค์  

    2.1 เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ควรปรับปรุง ขั้นตอน กระบวนงานและสิ่งที่ต้องดำเนินการ

    2.2 เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร

    2.3 เพื่อจัดทำรูปเล่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสำหรับศูนย์อนามัยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3. เป้าหมาย     จำนวน    100    คน

    3.1 ผู้บริหารระดับสูง

    3.2 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย  

    3.3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

    3.4 หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการส่งเสริมสุขภาพหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

    3.5 วิทยากรและผู้ดำเนินการ

4. กิจกรรมโครงการ

    4.1 จัดทำโครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมและเพียงพอ

    4.2 ออกแบบ กำหนดขั้นตอน เนื้อหาการประชุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การประชุม

    4.3 บริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายและสถานที่จัดประชุม

    4.4 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ

         - บรรยาย

         - ประชุมกลุ่ม

    4.5 สรุปผลการประชุม3.6 ผู้สังเกตการณ์

5. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559

6. งบประมาณ จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จำนวน 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

    - ผู้เข้าประชุมเบิกค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และพาหนะเบิกจากต้นสังกัด

    - คณะทำงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการอบรมจากต้นสังกัด

7. สถานที่ดำเนินการ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 (Seapine Hotel Suanson 2) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8. เอกสาร Download

    - การบริหารการเปลี่ยนแปลงของศูนย์อนามัยเพื่อเป็นสู่การเป็น Regional Lead โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

    - เปลี่ยน (Change)

    - Blueprint for Change

    - Blueprint for Change-After Discussion

    - Blueprint for Change กลุ่มบริหารยุทธ์-ปรับหลังอภิปราย

    - Blueprint for Change งานส่งเสริมสุขภาพ

    - Blueprint for Change งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

    - Blueprint for Change กลุ่มที่ 3 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

    - Blueprint for Change กลุ่มที่ 4 Health Promotion Hospital

    - Blueprint for Change กลุ่มที่ 5 รพ

    - ระบบ Survillance

รายงานสรุปโดย น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

    - การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ Regional Lead & Supporter ที่หัวหิน

    - Blue print for change.

อืน ๆ

    - รวมเอกสารการประชุมและภาพกิจกรรม (สามารถ Download ได้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2560)

doh change logo

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for Change)

ศูนย์อนามัยที่ 1-13 และศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย สำหรับปีงบประมาณ 2559