ประมวลผล ระหว่างวันที่     ถึง  


    3. จำนวนหญิง 30-70 ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดย อสม.เชี่ยวชาญ

         (ระบบประมวลข้อมูลแบบไตรมาสตามปีปฏิทิน)

    เลื่อแถบ Scollbar บริเวณด้านล่างไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูล หรือ click ที่นี่เพื่อแสดงทั้งหมด
ที่ เขต
1 ไม่ระบุเขต
2 สาธารณสุขเขต 1
3 สาธารณสุขเขต 2
4 สาธารณสุขเขต 3
5 สาธารณสุขเขต 4
6 สาธารณสุขเขต 5
7 สาธารณสุขเขต 6
8 สาธารณสุขเขต 7
9 สาธารณสุขเขต 8
10 สาธารณสุขเขต 9
11 สาธารณสุขเขต 10
12 สาธารณสุขเขต 11
13 สาธารณสุขเขต 12
รวมทั้งหมด (ราย)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 512 5 1,542 0 0 0 0 0
6,803 15,029 190,199 170,158 205,032 189,197 208,376 194,836 168,557 187,277 204,672 215,123 200,721 184,950 193,948 171,558 350,054 265,308 142,991 90,060 61,349
2,366 5,915 32,433 2,389 9,678 38,213 28,556 24,315 25,304 28,674 31,361 31,549 34,232 35,843 30,367 31,958 50,781 53,168 41,797 36,507 33,320
2 4,468 49,460 36,398 40,071 45,056 43,059 44,533 46,986 50,968 50,621 52,133 54,470 52,479 104,702 94,892 61,932 58,220 53,547 53,109 41,458
97 5,315 23,090 6,910 24,945 29,939 30,217 31,540 30,927 24,155 27,699 28,129 31,715 48,138 41,397 53,569 35,964 33,755 32,465 32,450 29,114
8 1,615 8,416 10,571 9,883 10,947 11,078 10,062 8,179 12,774 11,936 10,432 12,886 15,513 15,182 69,038 66,518 46,444 35,843 26,265 21,032
3,093 27,928 73,197 36,165 83,535 91,331 74,004 77,685 89,200 83,276 87,331 94,727 90,948 90,935 84,647 92,587 86,989 89,247 84,023 86,055 74,342
9,475 34,794 38,580 33,597 36,525 34,481 36,910 32,280 36,745 46,856 37,927 34,983 50,149 69,883 172,405 132,328 150,490 148,706 107,489 113,375 73,131
27,513 294,712 305,292 250,472 241,344 243,241 271,827 254,742 255,220 282,595 271,431 270,645 267,892 276,556 271,494 258,829 294,798 270,869 245,864 245,163 239,117
53,715 463,250 271,090 292,154 455,935 510,442 515,968 512,254 513,238 463,169 459,307 466,309 464,068 470,968 468,699 457,606 459,869 430,649 410,602 368,842 338,012
3,679 49,286 59,600 56,200 53,056 34,376 31,643 27,176 27,906 49,699 42,694 52,494 56,300 63,451 70,418 68,815 57,977 55,685 60,801 52,353 67,508
22,384 48,422 163,108 97,128 130,526 140,441 135,637 118,984 94,232 121,098 143,004 158,574 173,794 181,179 183,901 189,233 190,563 219,992 200,509 188,972 163,164
429 3,988 19,278 948 9,295 19,849 16,510 16,859 5,405 17,590 18,011 18,895 18,221 17,398 17,418 16,991 16,605 16,604 16,379 16,523 14,842
129,564 954,722 1,233,743 993,090 1,299,825 1,387,513 1,403,785 1,345,266 1,301,899 1,368,131 1,385,994 1,433,993 1,455,397 1,507,805 1,654,583 1,638,946 1,822,540 1,688,647 1,432,310 1,309,674 1,156,389