ประมวลผล


    8. สถานะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายปี

ที่ เขต / จังหวัด มีชีวิต เสียชีวิต ไม่ระบุสถานะ รวม
พบเป็นมะเร็ง ด้วยมะเร็ง ด้วยสาเหตุอื่น
1 สาธารณสุขเขต 1 905 20 3 152 1080
2 สาธารณสุขเขต 2 74 49 123
3 สาธารณสุขเขต 3 173 7 1 181
4 สาธารณสุขเขต 4 31 1 13 45
5 สาธารณสุขเขต 5 226 9 1 14 250
6 สาธารณสุขเขต 6 252 16 1 269
7 สาธารณสุขเขต 7 95 6 493 594
8 สาธารณสุขเขต 8 338 13 5 7 363
9 สาธารณสุขเขต 9 942 80 30 32 1084
10 สาธารณสุขเขต 10 6 3 9
11 สาธารณสุขเขต 11 500 47 8 24 579
12 สาธารณสุขเขต 12 20 5 25
รวม 3562 199 48 793 4602