ประมวลผล


    8. สถานะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายปี

ที่ เขต / จังหวัด มีชีวิต เสียชีวิต ไม่ระบุสถานะ รวม
พบเป็นมะเร็ง ด้วยมะเร็ง ด้วยสาเหตุอื่น
1 สาธารณสุขเขต 1 926 21 3 159 1109
2 สาธารณสุขเขต 2 74 49 123
3 สาธารณสุขเขต 3 185 7 1 193
4 สาธารณสุขเขต 4 31 1 13 45
5 สาธารณสุขเขต 5 294 13 1 19 327
6 สาธารณสุขเขต 6 252 16 1 269
7 สาธารณสุขเขต 7 95 6 493 594
8 สาธารณสุขเขต 8 338 13 5 7 363
9 สาธารณสุขเขต 9 941 81 30 32 1084
10 สาธารณสุขเขต 10 6 3 9
11 สาธารณสุขเขต 11 499 49 8 33 589
12 สาธารณสุขเขต 12 20 5 25
รวม 3661 207 48 814 4730