ประมวลผล


    9. Staging มะเร็งเต้านม (รายปี)

ที่ เขต / จังหวัด Stage of Breast Cancer จากจำนวน
In situ Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 ไม่ระบุ
1 สาธารณสุขเขต 1 26 
( 2.41 %)
218 
( 20.19 %)
450 
( 41.67 %)
225 
( 20.83 %)
75 
( 6.94 %)
31 
( 2.87 %)
1080
2 สาธารณสุขเขต 2
( 4.07 %)
10 
( 8.13 %)
44 
( 35.77 %)

( 6.50 %)

( 5.69 %)

( 0.00 %)
123
3 สาธารณสุขเขต 3
( 0.00 %)
22 
( 12.15 %)
95 
( 52.49 %)
51 
( 28.18 %)

( 2.21 %)

( 2.21 %)
181
4 สาธารณสุขเขต 4
( 0.00 %)

( 13.33 %)
15 
( 33.33 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)

( 13.33 %)
45
5 สาธารณสุขเขต 5
( 1.20 %)
19 
( 7.60 %)
94 
( 37.60 %)
44 
( 17.60 %)
17 
( 6.80 %)
37 
( 14.80 %)
250
6 สาธารณสุขเขต 6
( 0.37 %)
38 
( 14.13 %)
120 
( 44.61 %)
44 
( 16.36 %)
15 
( 5.58 %)
51 
( 18.96 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7
( 0.00 %)
156 
( 26.26 %)
306 
( 51.52 %)
118 
( 19.87 %)

( 0.00 %)

( 0.34 %)
594
8 สาธารณสุขเขต 8
( 0.83 %)
68 
( 18.73 %)
142 
( 39.12 %)
73 
( 20.11 %)
17 
( 4.68 %)
43 
( 11.85 %)
363
9 สาธารณสุขเขต 9 31 
( 2.86 %)
162 
( 14.94 %)
475 
( 43.82 %)
220 
( 20.30 %)
81 
( 7.47 %)
31 
( 2.86 %)
1084
10 สาธารณสุขเขต 10
( 0.00 %)

( 11.11 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)

( 33.33 %)

( 11.11 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11
( 1.04 %)
64 
( 11.05 %)
191 
( 32.99 %)
107 
( 18.48 %)
24 
( 4.15 %)
110 
( 19.00 %)
579
12 สาธารณสุขเขต 12
( 0.00 %)

( 8.00 %)
14 
( 56.00 %)

( 24.00 %)

( 8.00 %)

( 4.00 %)
25
รวม 75 
( 1.63 %)
766 
( 16.64 %)
1947 
( 42.31 %)
901 
( 19.58 %)
245 
( 5.32 %)
317 
( 6.89 %)
4602