ประมวลผล


    9. Staging มะเร็งเต้านม (รายปี)

ที่ เขต / จังหวัด Stage of Breast Cancer จากจำนวน
In situ Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 ไม่ระบุ
1 สาธารณสุขเขต 1 27 
( 2.45 %)
218 
( 19.82 %)
450 
( 40.91 %)
233 
( 21.18 %)
78 
( 7.09 %)
37 
( 3.36 %)
1100
2 สาธารณสุขเขต 2
( 4.07 %)
10 
( 8.13 %)
44 
( 35.77 %)

( 6.50 %)

( 5.69 %)

( 0.00 %)
123
3 สาธารณสุขเขต 3
( 0.00 %)
25 
( 12.95 %)
103 
( 53.37 %)
52 
( 26.94 %)

( 2.07 %)

( 2.07 %)
193
4 สาธารณสุขเขต 4
( 0.00 %)

( 13.33 %)
15 
( 33.33 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)

( 13.33 %)
45
5 สาธารณสุขเขต 5
( 1.05 %)
24 
( 8.36 %)
107 
( 37.28 %)
53 
( 18.47 %)
23 
( 8.01 %)
39 
( 13.59 %)
287
6 สาธารณสุขเขต 6
( 0.37 %)
38 
( 14.13 %)
120 
( 44.61 %)
44 
( 16.36 %)
15 
( 5.58 %)
51 
( 18.96 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7
( 0.00 %)
156 
( 26.26 %)
306 
( 51.52 %)
118 
( 19.87 %)

( 0.00 %)

( 0.34 %)
594
8 สาธารณสุขเขต 8
( 0.83 %)
68 
( 18.73 %)
142 
( 39.12 %)
73 
( 20.11 %)
17 
( 4.68 %)
43 
( 11.85 %)
363
9 สาธารณสุขเขต 9 31 
( 2.86 %)
162 
( 14.94 %)
475 
( 43.82 %)
220 
( 20.30 %)
81 
( 7.47 %)
31 
( 2.86 %)
1084
10 สาธารณสุขเขต 10
( 0.00 %)

( 11.11 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)

( 33.33 %)

( 11.11 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11
( 1.04 %)
64 
( 11.05 %)
191 
( 32.99 %)
107 
( 18.48 %)
24 
( 4.15 %)
110 
( 19.00 %)
579
12 สาธารณสุขเขต 12
( 0.00 %)

( 8.00 %)
14 
( 56.00 %)

( 24.00 %)

( 8.00 %)

( 4.00 %)
25
รวม 76 
( 1.63 %)
774 
( 16.57 %)
1968 
( 42.13 %)
919 
( 19.67 %)
254 
( 5.44 %)
325 
( 6.96 %)
4671