ประมวลผล


    10. การรักษามะเร็งเต้านม (รายปี)

ที่ เขต / จังหวัด Surgery Radiation Chemo therapy Hormone therapy Targeted Therapy จากจำนวน
1 สาธารณสุขเขต 1 832 
( 75.64 %)
252 
( 22.91 %)
773  
( 70.27 %)
240 
( 21.82 %)
32 
( 2.91 %)
1100
2 สาธารณสุขเขต 2 67 
( 54.47 %)
27 
( 21.95 %)
68  
( 55.28 %)

( 2.44 %)

( 0.00 %)
123
3 สาธารณสุขเขต 3 174 
( 90.16 %)
73 
( 37.82 %)
173  
( 89.64 %)
87 
( 45.08 %)

( 2.07 %)
193
4 สาธารณสุขเขต 4 26 
( 57.78 %)

( 13.33 %)
21  
( 46.67 %)

( 13.33 %)

( 0.00 %)
45
5 สาธารณสุขเขต 5 98 
( 34.15 %)
10 
( 3.48 %)
64  
( 22.30 %)

( 1.74 %)

( 0.00 %)
287
6 สาธารณสุขเขต 6 268 
( 99.63 %)
82 
( 30.48 %)
245  
( 91.08 %)
52 
( 19.33 %)
24 
( 8.92 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7 43 
( 7.24 %)
21 
( 3.54 %)
36  
( 6.06 %)
11 
( 1.85 %)

( 0.00 %)
594
8 สาธารณสุขเขต 8 245 
( 67.49 %)
39 
( 10.74 %)
209  
( 57.58 %)
69 
( 19.01 %)

( 0.83 %)
363
9 สาธารณสุขเขต 9 613 
( 56.55 %)
128 
( 11.81 %)
749  
( 69.10 %)
119 
( 10.98 %)

( 0.55 %)
1084
10 สาธารณสุขเขต 10
( 22.22 %)

( 0.00 %)
2  
( 22.22 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11 481 
( 83.07 %)
39 
( 6.74 %)
442  
( 76.34 %)
43 
( 7.43 %)

( 0.35 %)
579
12 สาธารณสุขเขต 12 11 
( 44.00 %)

( 8.00 %)
12  
( 48.00 %)

( 4.00 %)

( 0.00 %)
25
รวม 2860  
( 61.23 %)
679  
( 14.54 %)
2794  
( 59.82 %)
637  
( 13.64 %)
71  
( 1.52 %)
4671