ประมวลผล


    11. ขนาดก้อนที่เต้านม(Cancer Size) ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัด

ที่ เขต / จังหวัด สรุปขนาดก้อนที่เต้านม(Cancer Size) ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัด
น้อยกว่า 2 ซ.ม. 2 - 5 ซ.ม. มากกว่า 5 ซ.ม. จากจำนวน
1 สาธารณสุขเขต 1 252 
( 22.72 %)
496 
( 44.72 %)
39  
( 3.52 %)
1109
2 สาธารณสุขเขต 2 18 
( 14.63 %)
43 
( 34.96 %)
6  
( 4.88 %)
123
3 สาธารณสุขเขต 3 27 
( 13.99 %)
111 
( 57.51 %)
12  
( 6.22 %)
193
4 สาธารณสุขเขต 4
( 17.78 %)
14 
( 31.11 %)
1  
( 2.22 %)
45
5 สาธารณสุขเขต 5 21 
( 6.42 %)
37 
( 11.31 %)
5  
( 1.53 %)
327
6 สาธารณสุขเขต 6 112 
( 41.64 %)
136 
( 50.56 %)
20  
( 7.43 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7
( 0.67 %)
19 
( 3.20 %)
1  
( 0.17 %)
594
8 สาธารณสุขเขต 8 57 
( 15.70 %)
164 
( 45.18 %)
31  
( 8.54 %)
363
9 สาธารณสุขเขต 9 85 
( 7.84 %)
314 
( 28.97 %)
38  
( 3.51 %)
1084
10 สาธารณสุขเขต 10
( 11.11 %)

( 44.44 %)
0  
( 0.00 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11 98 
( 16.64 %)
215 
( 36.50 %)
47  
( 7.98 %)
589
12 สาธารณสุขเขต 12
( 4.00 %)

( 20.00 %)
2  
( 8.00 %)
25
รวม 684  
( 14.46 %)
1558  
( 32.94 %)
202  
( 4.27 %)
4730