ประมวลผล ระหว่างวันที่     ถึง  


    4. ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโครงการ เฉพาะผู้ป่วยรายใหม่