ประมวลผล ระหว่างวันที่     ถึง  


    5. Staging มะเร็งเต้านม

ที่ เขต / จังหวัด Stage of Breast Cancer จากจำนวน
In situ Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 ไม่ระบุ
1 สาธารณสุขเขต 1 26 
( 2.44 %)
217 
( 20.38 %)
444 
( 41.69 %)
220 
( 20.66 %)
75 
( 7.04 %)
31 
( 2.91 %)
1065
2 สาธารณสุขเขต 2
( 4.07 %)
10 
( 8.13 %)
44 
( 35.77 %)

( 6.50 %)

( 5.69 %)

( 0.00 %)
123
3 สาธารณสุขเขต 3
( 0.00 %)
17 
( 10.30 %)
87 
( 52.73 %)
49 
( 29.70 %)

( 1.82 %)

( 2.42 %)
165
4 สาธารณสุขเขต 4
( 0.00 %)

( 13.33 %)
15 
( 33.33 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)

( 13.33 %)
45
5 สาธารณสุขเขต 5
( 1.38 %)
10 
( 6.90 %)
48 
( 33.10 %)
27 
( 18.62 %)
10 
( 6.90 %)
22 
( 15.17 %)
145
6 สาธารณสุขเขต 6
( 0.37 %)
38 
( 14.13 %)
120 
( 44.61 %)
44 
( 16.36 %)
15 
( 5.58 %)
51 
( 18.96 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7
( 0.00 %)
156 
( 26.26 %)
306 
( 51.52 %)
118 
( 19.87 %)

( 0.00 %)

( 0.34 %)
594
8 สาธารณสุขเขต 8
( 0.91 %)
61 
( 18.48 %)
125 
( 37.88 %)
70 
( 21.21 %)
17 
( 5.15 %)
37 
( 11.21 %)
330
9 สาธารณสุขเขต 9 31 
( 2.87 %)
162 
( 15.01 %)
472 
( 43.74 %)
219 
( 20.30 %)
81 
( 7.51 %)
31 
( 2.87 %)
1079
10 สาธารณสุขเขต 10
( 0.00 %)

( 11.11 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)

( 33.33 %)

( 11.11 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11
( 1.08 %)
63 
( 11.35 %)
188 
( 33.87 %)
104 
( 18.74 %)
24 
( 4.32 %)
110 
( 19.82 %)
555
12 สาธารณสุขเขต 12
( 0.00 %)

( 8.00 %)
14 
( 56.00 %)

( 24.00 %)

( 8.00 %)

( 4.00 %)
25
รวม 74 
( 1.68 %)
743 
( 16.87 %)
1864 
( 42.33 %)
870 
( 19.75 %)
237 
( 5.38 %)
296 
( 6.72 %)
4404