แหล่งเรียนรู้ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5

GREEN5.1 GREEN4.1 GREEN2.1

แหล่งเรียนรู้ ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5

ด้านยุทธศาสตร์    เทศบาลตำบลเหมืองใหม่(รพ.สต.เหมืองใหม่) ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลักษณะงานเด่น

การนำ SRM (แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์)ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (หมู่ 5)

งานแม่และเด็ก

ตำบลนำแม่

1

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย

ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

มีศูนย์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่น  ชุมชนและสถานประกอบการ

 

ศูนย์เด็กเล็ก

 

1

ศพด.เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้งจ.ราชบุรี

ความร่วมมือ การสนับานุนด้านงาบประมาณจากท้องถิ่นอาคารสถานที่ สนามเด็กเล่น โรงอาหาร

2

ศพด.เทศบาลตำบลทุ่งคอก

เทศบาลตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สพรรณบุรี

ความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณจากถ้องถิ่นสิ่งแวดล้อม อาคารสถานีที่ สนามเด็กเล็ก  โรงครัว โรงอาหาร การดูแลเด็ก

3

ศพด.กฤษณา

ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณจากถ้องถิ่น การเรียนการสอนแบบมอนเตเซอรี่ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคที่1ระดับจังหวัดและอันดับ 1ระดับเขต

4

ศพด.บ้านปากกิเลน

ต.สิงห์ อ.ไทรโค จ.กาญจนบุรี

ความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณจากถ้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กและชุมชนเข้มแข็ง การดูแลเด็ก

5

ศพด.บ้านท่ายาง

 เทศบาลตำบลท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 ความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณจากถ้องถิ่น อาคารสถานที่ สนามเด็กเล่นในร่ม

 6

 ศพด.หนองชุมพล

 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณจากถ้องถิ่น มีสวัสดิการรถรับ - ส่งเด็ก

7

ศพด.บ้านดอนกลาง

อบต.สามกระทาย .กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณจากถ้องถิ่น การดูแลเด็ก

8

ศพด.วัดห้วยจระเข้

เทศบาลนคร นครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณจากถ้องถิ่น การดูแลเด็ก มีการทพวิจัยในชั้นเรียน สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สระว่ายน้ำ

9

ศพด.วัดหนองปลาไหล

อบต.หนองปลาหมอ ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณจากถ้องถิ่น  ผู้ดูแลเด็กจบปริญญาโทการศึกษาปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กดีเด่นด้านทันตสุขภาพ จ.นครปฐม ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคที่ 1 จังหวัดนครปฐม ระดับ 2ของเขต

วัยทำงาน

1 ภาคีเครือข่ายด้านเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(งานวัยทำงาน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถพัฒนารูปแบบการดำเนินงานได้ดี  ทำงานอย่างต่อเนื่อง
2 ภาคีเครือข่ายด้านเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (งานวัยทำงาน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มีการวิเคราะห์สถานการณ์งานมะเร็งเต้านมของจังหวัด การเก็บข้อมูลดี
3 ภาคีเครือข่ายด้านเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(งานวัยทำงาน) โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ มีโครงการเย็บเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแล้ว
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
1 บริษัทโปรดักส์ดิเวลลอปเม้นท์ เมนูแพคเจอริง จำกัด 1273-1274 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เข้มแข็ง สามารถเป็นวิทยากรด้านส่งเสริมสุขภาพได้  ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมสุขภาพ หลายรางวัล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับสถานประกอบการอื่นๆ โดยใช้งบประมาณของบริษัทเอง
2 บริษัทเคแอนยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ 1289 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นสถานประกอบการที่มีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานต่อเนื่องและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพ
แหล่งเรียนรู้  
ด้านโภชนาการ
GREEN3.1
1 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้าน 3 อ.(DPAC)
2 รพ.สต.บ้านดอนจวง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ การดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้าน 3 อ. (DPAC) ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
3 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้าน 3 อ.
แหล่งเรียนรู้  ด้านวัยเรียนและเยาวชน
1 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ดีเด่นด้านโครงงานสุขภาพ
2 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ อ.ไทรโยค  จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
3 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
4 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อ.ส่งเสริมสุขภาพ(อำเภออนามัยเจริญพันธุ์)
5 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อ.ส่งเสริมสุขภาพ(อำเภออนามัยเจริญพันธุ์)
6 โรงพยาบาลพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี Youth Friendly Health service ( YFHS) ดีเด่นด้านองค์ประกอบที่ 2 ภาคีเครือข่าย
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี Youth Friendly Health service ( YFHS) ดีเด่นด้านองค์ประกอบที่ 3,4 บริการและระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
แหล่งเรียนรู้  ด้านสุขาภิบาลอาหาร
1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 338 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี - ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข หมวด 8, 9
- การพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในท้องถิ่น
- รูปแบบการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ
( 12 – 18 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
2 ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี - ตลาดสด น่าซื้อ  ระดับดีมาก (5 ดาว)
- ศูนย์การเรียนรู้ตลาดสด น่าซื้อ ต้นแบบ
3 ร้านอาหาร “ครัวชมทะเล” สามร้อยยอดฮอลิเดย์รีสอร์ท 181 ม.4 ถ.หน้าหาด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ตัวอย่างร้านอาหาร 5 ดาว
- ตัวอย่างร้านอาหาร Thai Select
- ตัวอย่างร้านอาหารลดโลกร้อน
4 ภาคีเครือข่ายชมรมตลาดสดน่าซื้อ กลุ่มภาคกลางตะวันตก ตลาดสดเมืองทอง 990/90 ม.5 
ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
- การดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อในรูปแบบของภาคีเครือข่ายชมรม
- การควบคุมและกำจัดหนูในตลาดสด
5 องค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย กลุ่ม 8 จังหวัด
ร้านเจ๊น้อยอาหารตามสั่ง 535/43 ม.1
ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
- องค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ระดับเขต
- ตัวอย่างแผงลอย 3 ดาว
6 ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ร้านสรศักดิ์ซีฟู๊ดส์ 1010/22 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- รูปแบบการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
แหล่งเรียนรู้  ด้านทันตสุขภาพ
1 รพ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
รพ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
(ทพญ.วิยดา ล้อมทอง
081-858-4849)

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย

'-สถานพยาบาล(PCU) ดีเด่น ด้านการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ปี2549
(รูปแบบบริการในโรงพยาบาลชุมชน ขนาดF2) 
-เครือข่ายบริการ(CUP) ดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ปี2553
(การจัดระบบบริการและระบบส่งต่อภายในเครือข่ายบริการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่)

2 รพ.มะการักษ์
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
รพ.มะการักษ์
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
(ทพญ.ลักขณา กิตติวโรดม
084-335-7025)

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย

-เครือข่ายบริการ(CUP) ดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จ.กาญจนบุรี ปี2553  
(รูปแบบการจัดระบบบริการ ในโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดM1 และระบบการส่งต่อจาก รพ.สต.ในเครือข่าย)

3 รพ.บางแพ
จ.ราชบุรี
รพ.บางแพ
จ.ราชบุรี
(ทพญ.นฤปัตน์ นิ่มเขียว
089-900-2893)

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย

-เครือข่ายบริการ(CUP) ดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ปี2554  โรงพยาบาลชุมชน F2
(การเฝ้าระวังพฤติกรรมและระบบการสื่อสารข้อมูลภายในเครือข่ายบริการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ)

4 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ฯ
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ฯ
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
(ทพญ.นฤมล เอี่ยมพงศ์ไพบูลย์  084-424-3793)
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย

-เครือข่ายบริการ(CUP) ดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จ.กาญจนบุรี ปี2554  
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2
(รูปแบบระบบบริการส่งเสริมป้องกันแบบหมุนเวียนในเครือข่าย)
5 รพ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
รพ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
(ทพญ.พิมลพรรณ 
เหลืองเวชการ 
081-583-6085)
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย

-เครือข่ายบริการ(CUP) ดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จ.สุพรรณบุรี ปี2554
โรงพยาบาลชุมชน(แม่ข่าย) ขนาด M2
(ระบบบริการ ระบบส่งต่อภายในเครือข่าย  อสม.เยี่ยมบ้านเฝ้าระวังพฤติกรรมเด็กเล็ก ระบบการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการ)
6 รพ.วัดเพลง
จ.ราชบุรี
รพ.วัดเพลง
จ.ราชบุรี
(ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ
081-336-0445)
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย

-เครือข่ายบริการ(CUP) ดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จ.ราชบุรี ปี2554  
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2
(รูปแบบระบบบริการส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในชุมชน)
7 รพ.สต.หัวโพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี
รพ.สต.หัวโพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(นางนัยนา ทรงพัฒนาศิลป์
084-518-8243)
การลดการบริโภคหวาน

-ศูนย์การเรียนรู้ลดการบริโภคหวานในชุมชน
-แบบฟอร์มและการใช้ประโยชน์ข้อมูลบริการส่งเสริมป้องกันในเด็กประถมศึกษา
-การมีส่วนร่วมของ อสม.เฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็กเล็ก
8 รพ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี
รพ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี
(ทพญ.เพียงเพ็ญ สุขุตมตันติ
081-855-9288)
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน

-รูปแบบการจัดบริการส่งเสริมป้องกัน และรักษา ในเด็กประถมฯ แบบ complete case ฟันถาวร แก่เด็กนักเรียนทุกคน 100% ในโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ (รพ.พัฒนาเกณฑ์ และประเมินเอง)
9 โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(ครูจงจิต อินทรชาติ 086-7675994
034-481312)
-การจัดการเรียนรู้เรื่องสุขภาพช่องปากแบบศูนย์การเรียน  
สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์อื่นๆ
-การจัดระบบกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ และการพัฒนาทักษะการแปรงฟัน
10 โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ โรงเรียนบ้านเขตเมือง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
(ครูศิรินันท์ อสัตถพฤกษ์
089-122-8642)
-การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงงาน และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อสร้างเจตคติ และทักษะของนักเรียนในการเลือกรับประทานอาหาร  ลดพฤติกรรมบริโภคที่เสี่ยง
11 โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
(ครูละออง ลิ้มประเสริฐ
086-765-8241)
-สื่อการเรียนรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก สำหรับเด็กประถมฯ 
การจัดการเรียนรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก
12 โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง และโรงเรียนบ้านหนองขนาก 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(ครูไข่มุก สุดสาคร
081-009-9783
ครูดาวเรือง สุขพ่วง 087-156-6940)
-คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ด้านการควบคุมการบริโภคอาหาร ขนม เครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2553
-โรงเรียนอ่อนหวาน ขนมและเครื่องดื่มอ่อนหวาน 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
13 โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(ทพญ.วิยดา ล้อมทอง
รพ.สามชุก
081-858-4849)
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
-โรงเรียนในฝัน (เกณฑ์ของ สสจ.สุพรรณบุรี)
-การพัฒนาทักษะการแปรงฟัน  เพลงฝึกแปรงฟันขยับปัด "กำจัดจุดอ่อน" พัฒนาคุณภาพการแปรงฟัน (ความสะอาด) และวิธีจัดเก็บอุปกรณ์การแปรงฟัน
14 โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
(น.ส.อรวรรณ กาญจนธนาคร
รพ.เจ้าคุณฯ 081-8584625
ครูกาญจนา เทพประสิทธิ์
034-577293)
-การประชุมระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันภายในเครือข่าย เพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ของกลุ่มครูอนามัย
-วิธีการสนับสนุนของทันตบุคลากร
15 การดำเนินงานเชิงรุกในชุมชน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
สสจ.นครปฐม
(นางเอื้อมเดือน ศิริมหามงคล
089-516-9652)
-บทบาทของสสจ. สนับสนุนการแก้ไขโดยชุมชนในประเด็นปัญหาฟันตกกระ และฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคสูงเกินมาตรฐาน
16 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
สสจ.ราชบุรี  032-326268)
-การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเผยแพร่ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาเจตคติ ทักษะแก่ประชาชนในด้าน
การดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและครอบครัว
17 ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก
ชมรมผู้สูงอายุเกาะศาลพระ 
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
(รพสต.เกาะศาลพระ
032-363216)
-แกนนำผู้สูงอายุด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
-การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปาก
(อ่างแปรงฟัน สนับสนุนโดยอบต.  ตู้เก็บแปรงสีฟัน)
-กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวันที่มีการประชุมชมรม
-บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร และการส่งต่อ
-ขยายเครือข่ายสู่ชมรมผู้สูงอายุแห่งอื่นใน อ.วัดเพลง
18 ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก
ชมรมรวมน้ำใจผู้สูงอายุ
สมอพลือ
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(รพสต.สมอพลือ
นางกล่อมจิต ศริวิจิตร์
086-336-6284)
-กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพช่องปาก สมุนไพรท้องถิ่น  
-บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตบุคลากร และระบบส่งต่อบริการรักษา
-กิจกรรรมอาหารสุขภาพ ลดหวานมันเค็ม อ่อนหวาน
-กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวันที่มีการประชุมชมรม
และการตรวจความสะอาดเพื่อพัฒนาทักษะการแปรงฟัน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ

GEEN_1

โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน   
ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การทำน้ำหมักชีวภาพ,การปลูกพืชสมุนไพร
2 โรงพยาบาลมะการักษ์ 47/12 หมู่ 4 ต.ท่ามะกา 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ธนาคารขยะรีไซเคิล,การทำน้ำหมักชีวภาพ
3 สถานีอนามัยบ้านสามยอด ม.2 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุรี
Nutrition
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน,การกำจัดขยะ
5 โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ไบโอแก๊ส,พลังงานไอน้ำ
6 รพ.สต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การใช้ถุงกระดาษรีไซเคิลใส่ยา,ส้วม,การทำน้ำหมักชีวภาพ
7 โรงพยาบาลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การจัดการขยะ และประหยัดพลังงาน,การทำน้ำหมักชีวพ
8 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน,การกำจัดขยะ
9 โรงพยาบาลอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การปลูกผักปลอดสารพิษ
10 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ใช้ถุงผ้าใส่ยาผู้ป่วย, การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
11 โรงพยาบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม กองทุนธนาคารขยะ
12 โรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส้วมสาธารณะ
13 โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ไบโอแก๊ส
14 สถานีอนามัยบ้านคลองเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Garbage
แหล่งเรียนรู้ งานผู้สูงอายุ 
1 ตำบลต้นคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี ภายใต้ความรับผิดของโรงพยาบาลบางปลาม้า

-เป็นตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมีเครือข่ายทุกภาคส่วนทีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

-มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2 ตำบลดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกรวย

-เป็นตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาครัฐ/เอกชน/ชมรมและชุมชน

-มีสถานดูแลผู้สูงอายุ”บ้านนายกล้า” โดยมีประชาชนจิตอาสามาช่วยกันดูแล
3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอ

พรือ ต.สมอพรือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
-มีรูปแบบการพัฒนาระบบการแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ กม. ๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

-มีการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

-ม๊ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ